บริษัททัวร์ ชั้นนำ ให้บริการทัวร์ครบวงจร : ทัวร์ต่างประเทศ ทำวีซ่า แพ็กเกจทัวร์ ประกันเดินทาง จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาดูงานต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 40 ปี ในธุรกิจนำเที่ยว
 • : 022748666

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจอง

 1. ขอบเขตและการบังคับใช้
  เงื่อนไขการจองทัวร์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการนำเสนอโปรแกรมทัวร์, การสั่งจองทัวร์ และการบริการทัวร์ บน website: kangwal.com (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์” ) โดยมีบริษัท กังวาลฮอลิเดย์ จำกัด เป็นผู้ประกาศเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า “เรา” ) ซึ่งเป็นผู้ขายให้กับคุณ ซึ่งเป็นผู้จองทัวร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”)
 2. เงื่อนไขการจองทัวร์
  การจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์ของ เราเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกับ Kangwalholiday  เท่านั้น จะยังไม่ใช่การยืนยันการเดินทางที่แน่นอน จนกว่าท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งชำระเงินค่ามัดจำค่าทัวร์ และบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) และชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้าก่อนเดินทาง ซึ่งคุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจองทัวร์ พร้อมเอกสารการรับเงินจากเจ้าหน้าที่เรา
 3. การนำเสนอโปรแกรมทัวร์
  • ด้านสถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพและคำอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว บนเว็บไซต์ เป็นแบบกลางๆ เพื่อให้ทราบสถานที่ท่องเที่ยวแบบโดยรวม การนำเสนอรูปภาพอาจจะไม่ตรงกับสถานที่จริงเมื่อไปทัวร์ 100%
  • ด้านราคา เนื่องจากราคาทัวร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิในการแจ้งราคาบนเว็บไซต์ ที่อาจจะไม่ตรงกับทางเจ้าหน้าที่กังวาลฮอลิเดย์แจ้งเมื่อชำระเงิน ขอให้คุณยึดจากเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เราเป็นสำคัญ
 4. การชำระค่าบริการ
  คุณจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่กังวาลฮอลิเดย์แจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง และชำระเงินส่วนที่เหลืออย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง หรือ 25 วันก่อนการเดินทางในช่วงหน้าเทศกาลหรือ HIGH SEASON เช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางกังวาลฮอลิเดย์ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 5. การยกเลิกการเดินทาง & การขอคืนเงิน (Refund)
  • เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์นั้นๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์ที่จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่กังวาลฮอลิเดย์ จะอ้างอิงเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินตามที่แสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์นั้นๆ
  • ยกเลิกด้วยกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆ ประกอบการพิจารณา
  • หากคุณยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา (กรณีประเทศที่ต้องมีวีซ่า) ทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม ทั้งนี้เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินในโปรแกรมทัวร์ต้องไม่ใช่เงื่อนไข NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
  • การคืนเงิน กังวาลฮอลิเดย์จะโอนเงินคืนตามรายชื่อของผู้ที่ชำระเงินค่าทัวร์ให้กับเราเท่านั้น (ยกเว้นได้รับยืนยันมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร)
 6. การบริการทัวร์ท่องเที่ยว
  • เรา สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • เราไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง เราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • เราจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริษัทตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ เราจะดำเนินงานอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะจัดหาบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของเรา ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทกังวาลฮอลิเดย์ จำกัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางเราจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ แทนให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ใบเสร็จรับเงิน
  เราจะออกใบรับเงินชั่วคราวในกรณีชำระเงินค่ามัดทัวร์ ส่วนใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ จะออกให้หลังจากชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือเสร็จสมบูรณ์แล้ว