ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์ เยือนปราสาทโอซาก้า วัดคินคาคุจิ
เที่ยวชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า 
สวนโออิชิปาร์ค หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก อิสระช้อปปิ้ง Mitsui outlet และ ย่านดังชินจูกุ
 • : 022748666

SNOW WALL JAPAN ALPS โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)

รหัสทัวร์
: KWHDIT-JXJ111
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ญี่ปุ่น
สายการบิน
: XJ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: โอซะกะ โตเกียว ทากายาม่า เกียวโต

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์ เยือนปราสาทโอซาก้า วัดคินคาคุจิ เที่ยวชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า สวนโออิชิปาร์ค หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก อิสระช้อปปิ้ง Mitsui outlet และ ย่านดังชินจูกุ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
ITKIXXJ24041711
17 เม.ย. 256722 เม.ย. 2567

41,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24050611
06 พ.ค. 256711 พ.ค. 2567

39,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24050811
08 พ.ค. 256713 พ.ค. 2567

39,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24051311
13 พ.ค. 256718 พ.ค. 2567

38,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24051511
15 พ.ค. 256720 พ.ค. 2567

39,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24052011
20 พ.ค. 256725 พ.ค. 2567

41,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24052211
22 พ.ค. 256727 พ.ค. 2567

41,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24052711
27 พ.ค. 256701 มิ.ย. 2567

39,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24052911
29 พ.ค. 256703 มิ.ย. 2567

40,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24060311
03 มิ.ย. 256708 มิ.ย. 2567

38,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24061011
10 มิ.ย. 256715 มิ.ย. 2567

38,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24061211
12 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 2567

39,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24061711
17 มิ.ย. 256722 มิ.ย. 2567

37,888

ติดต่อเรา
ITKIXXJ24061911
19 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 2567

38,888

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 20.00 น.

  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินAIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า
 • 00.55 น.

  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

  07.55 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากติดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งศาลเจ้า สวนสนุก แหล่งช้อปปิ้งย่านดัง พิพิธภัณฑ์และอื่นๆ อีกมากมาย นำทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่อยู่เสมอ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูพิเศษ Buffet Yakiniku
  นำท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) หรือ วัดทอง (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าชม) เป็นวัดในนิกายเซน ตั้งอยู่ทางเหนือและเป็นจุดเด่นของเกียวโต วัดประดับด้วยทองอย่างหรูหรา ยามสะท้อนเงาบนผิวน้ำของสระเคียวโคะจิหรือสระกระจกที่รายล้อมด้วยสวนแบบญี่ปุ่น ตัวอาคารสีทองมี 3 ชั้น ทำจากไม้และใช้กำแพงสีขาวตัดกับตัวอาคารชั้นบนที่เป็นสีทอง ภายในตกแต่งด้วยทอง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้นของโชกุนอะชิคางะ โยชิมิทซึ ชั้นที่ 2 สร้างในสไตล์บุคเคะ เคยใช้เป็นที่พักของซามูไร ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและล้อมรอบด้วยรูปปั้นของเทพ 4 องค์ ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ชั้นที่ 3 สร้างในสไตล์เซน ส่วนบนสุดปั่นมีรูปปั้นของนกฟินิกซ์สีทอง ซึ่งอาคารหลังนี้คนไทยอาจจะคุ้นเคยจาก “การ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง” ที่ใช้ปราสาทสีทองแห่งนี้เป็นฉากประกอบอีกด้วย นำทุกท่านอิสระช้อปปิ้งที่ Mitsui outlet park Shiga Ryuo อีกหนึ่งเอาท์เล็ทที่มีใหญ่มาก และเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศ และแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่น ด้วยจำนวนร้านค้าที่มีกว่า 230 ร้าน ทั้งแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย จึงยกให้เป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ
  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
  จากนั้นนำเดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดต่อกันมา บ้านทรงโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมาก ที่พัก: Hashima Daily Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) นำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ามิยากาวะ(Miyagawa Morning Market) เป็นตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาวะ (Miyagawa River) ร้านค้ามีทั้งแบบเป็นบ้าน และเป็นร้านแผงลอยริมแม่น้ำ สินค้าที่วางขายมีทั้งอาหารสด และอาหารพร้อมทาน รวมไปถึงพวกของที่ระลึก งานฝีมือหรือของพื้นเมืองจำหน่ายมากมาย จากนั้นนำท่านไปที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old Town) ตั้งอยู่ในเมืองทาคายาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ เดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดีเป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง 2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีน้ำตาลหรือสีดำ ในปัจจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่ 2 สีนี้เท่านั้น เพื่อไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอื่น มีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ร้านซูชิ ไอศกรีม ของหวาน ฯลฯ แนะนำให้ท่านลิ้มลองของอร่อยของเมือง ซูชิเนื้อฮิดะ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า หรือ ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) Japanese Set
  จากนั้นพาทุกท่านเยือนสถานที่ชื่อดังของญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที่ 6 ของญี่ปุ่น ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในปี 1995 เป็นหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโชกาวะ (Shogawa) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจำหมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ที่ถือว่าเป็นบ้านทรงกัสโซ่แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้จวบจนปัจจุบันอันเป็นสมบัติของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆ หลังที่เปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อีกด้วย อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโทยามะ (Toyama) (ใช้เวลาเดินทางประมาน 1.30 ชั่วโมง) เป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคชุบุ ครอบคลุม-พื้นที่ทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ญี่ปุ่น ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีปราสาทที่สวยงามและจุดศูนย์กลางทางการแพทย์ของญี่ปุ่น และเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 7 สายอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูพิเศษ Shabu Buffet ที่พัก: Toyama Excel Hotel Tokyu หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า นำท่านสู่เส้นทาง เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เริ่มต้น ทาเตยามะ(Toyama) สิ้นสุดที่ โอกิซาวะ(Ogizawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทางในเส้นทางเจแปนแอลป์ ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัส และกระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเจแปนแอลป์เหนือซึ่งครอบคลุมระยะทางราว 3,000 เมตร สลับกับวิวภูเขาหิมะ ต้นไม้ และเขื่อน (หมายเหตุ: *เส้นทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นระหว่างสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได้ หรืออาจขึ้นและลงเส้นทางเดิม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **ปริมาณมาก-น้อย ของหิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ***สถานที่ถ่ายภาพด้านบนของเส้นทางเจแปนแอลป์แต่ละจุด อาจจะ ไม่เปิด ให้เข้าชมหรือถ่ายภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของทางเจ้าหน้าที่ ณ วันนั้นๆ) โดยจะพาทุกท่านนั่งรถบัส (Toyama Chiho Railroad) (ใช้เวลาประมาณ 65 นาที ) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อด้วยการขึ้น เคเบิ้ลคาร์ (Tateyama Cable Car) (ใช้เวลาประมาณ 7 นาที ) และจากนั้นนำทุกท่านนั่งรสบัส (Tateyama Highland bus) (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) จากสถานี Bijodaira จะผ่าน 2 สถานี Madagahara และ Tenguaira เพื่อนำเดินทางสู่ สถานี Murodo ระหว่างทางทุกท่านจะได้ฟังวิดีโอบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและจุดท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมชมทิวทัศน์สองข้างทาง จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมทิวทัศน์สูงที่สุด ณ สถานีมูโรโด (Murodo Terminal) มีความสูงอยู่ที่ 2,450 เมตร ซึ่งสูงที่สุดของเส้นทางเจแปนแอลป์ ตั้งอยู่บนภูเขาทาเตะยามะ เป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นร่วมกับภูเขาไฟฟูจิและภูเขาฮาคุ ช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะได้เห็นนกไรโจหรือนกป่าหิมะ (Ptarmigan) มีความเชื่อว่าหากใครพบเจอจะนำความโชคดีมาให้ และจะมีเส้นทางที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมกำแพงหิมะ (Snow corridor) หรือที่เรียกว่า “โอทานิ โรด (Otani Road)” เป็นจุดไฮไลท์ให้ทุกท่านถ่ายภาพ กำแพงหิมะสูงชัน Tateyama “Yuki-no-Otani” Snow Wall ที่มีความสูงเหนือกว่าหลังคารถบัส เป็นความสูงประมาณ 10 เมตร ทุกท่านจะสัมผัสกับหิมะที่ขาวละเอียดทั่วทั้งพื้นที่จึงเป็นความสวยงามที่หาดูได้ยาก ท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น นับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสามารถบันทึกภาพความประทับใจเก็บไว้ได้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese Set
  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางด้วยรถบัส (Tateyama Tunnel Trolley Bus) (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เพื่อไปขึ้นกระเช้า(Tateyama Ropeway) (ใช้เวลาประมาณ 7 นาที) ต่อด้วยการขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Kurobe Cable Car) (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) จากนั้นนำท่านเดินชม เขื่อนคุโรเบะ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เพื่อข้ามเขื่อนที่มีความยาว 800 เมตร ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ทุกท่านสามารถเห็นภาพมวลน้ำขนาดมหึมาที่ถูกปล่อยออกมาดูทรงพลังอย่างมาก พื้นที่โดยรอบถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาการสร้างตั้งแต่เริ่มแรกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี แค่เฉพาะในการสร้างตัวเขื่อนก็ใช้เวลาไป 4 ปีแล้ว ระหว่างทางสามารถเพลิดเพลินไปทัศนียภาพธรรมชาติรอบข้างที่สวยงามได้ และนำทุกท่านนั่งรถบัสพลังงานไฟฟ้า (Kanden Tunnel Electric bus) (ใช้เวลาประมาณ 16 นาที) ไปสิ้นสุดเส้นทางที่ โอกิซาวะ(Ogizawa) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ (Yamanshi) (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ที่นี่มีทั้งทะเลสาบสวยๆ ภูเขาปิดล้อมเมือง และภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่มีทัศนียภาพที่สวยงามและยอดเยี่ยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น บรรยากาศดี มีธรรมชาติที่หลากหลาย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู!! ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของโรงแรม
  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด อาการเหนื่อยล้าได้อย่างดี พร้อมทั้งบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง ที่พัก: Fujisan Garden Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) จากนั้นพาทุกท่านไปชม สวนโออิชิปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นและขนมตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่สำคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก Duty Free โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายของ เช่น วิตามินบำรุงต่างๆ มีสรรพคุณหลากหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบำรุงผิวหน้า โลชั่นน้ำนม และครีมกันแดด และยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น ลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) Japanese Set
  พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง แสนอร่อย ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้นั้นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว (Toyko) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีการขนส่งที่กระจายทั่วทุกพื้นที่ รวมไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น วัด พระราชวัง ศาลเจ้า แม่น้ำ แหล่งช้อบปิ้ง จึงเป็นสถานที่ๆ ได้รับความนิยมอย่างมาก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ที่นี่เป็นแหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งที่มีขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera ร้านอาหารเนื้อย่าง และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ที่พัก: International Resort Hotel Yurakujo หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่10) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือ กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ประเทศไทย

  09.15 น.

  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ601 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

  14.35 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 11 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ประกาศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก
-    ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
-    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
-    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
    *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
    *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล  วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดยาวต่อเนื่อง
 หากได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม  
1.    ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2.    ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน 
            กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
3.    ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.    เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5.    ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท 
6.    ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
7.    ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
8.    ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 11 ช.ม./วัน)
9.    ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.    ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2.    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
3.    ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
4.    ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
5.    ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
6.    ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ITKIXXJ24041711

เดินทางวันที่ 17 เม.ย. 2567 - 22 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-04-18 2024-04-18 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-04-22 2024-04-22 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24050611

เดินทางวันที่ 06 พ.ค. 2567 - 11 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-07 2024-05-07 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-05-11 2024-05-11 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24050811

เดินทางวันที่ 08 พ.ค. 2567 - 13 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-09 2024-05-09 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-05-13 2024-05-13 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24051311

เดินทางวันที่ 13 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-14 2024-05-14 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-05-18 2024-05-18 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24051511

เดินทางวันที่ 15 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-16 2024-05-16 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-05-20 2024-05-20 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24052011

เดินทางวันที่ 20 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-21 2024-05-21 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-05-25 2024-05-25 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24052211

เดินทางวันที่ 22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-23 2024-05-23 00:55 - 08:40 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-05-27 2024-05-27 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24052711

เดินทางวันที่ 27 พ.ค. 2567 - 01 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-28 2024-05-28 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-06-01 2024-06-01 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24052911

เดินทางวันที่ 29 พ.ค. 2567 - 03 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-05-30 2024-05-30 00:55 - 08:40 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-06-03 2024-06-03 09:15 - 14:05 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24060311

เดินทางวันที่ 03 มิ.ย. 2567 - 08 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-06-04 2024-06-04 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-06-08 2024-06-08 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24061011

เดินทางวันที่ 10 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-06-11 2024-06-11 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-06-15 2024-06-15 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24061211

เดินทางวันที่ 12 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-06-13 2024-06-13 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-06-17 2024-06-17 09:15 - 14:05 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24061711

เดินทางวันที่ 17 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-06-18 2024-06-18 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-06-22 2024-06-22 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

ITKIXXJ24061911

เดินทางวันที่ 19 มิ.ย. 2567 - 24 มิ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - KIX 2024-06-20 2024-06-20 00:55 - 07:55 avatar-img XJ612
NRT - BKK 2024-06-24 2024-06-24 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601
รหัสทัวร์ : KWHDIT-JXJ111