วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ
สถานีโอกิซาว่า-เขื่อนคุโรเบะ-ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปน แอลป์-สถานีทาเทยาม่า-เมืองทาคายาม่า
วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองยามานาชิ
 • : 022748666

JAPAN ALPS KAMIKOCHI โตเกียว 2 ผู้ยิ่งใหญ่ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

รหัสทัวร์
: KWHDRJ-XJ024
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ญี่ปุ่น
สายการบิน
: XJ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: โตเกียว ทากายาม่า ยามานาชิ

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

วัดเซ็นโซจิ+ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ สถานีโอกิซาว่า-เขื่อนคุโรเบะ-ชมกำแพงหิมะแห่งเจแปน แอลป์-สถานีทาเทยาม่า-เมืองทาคายาม่า วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองยามานาชิ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
RJNRTXJ24042124
21 เม.ย. 256726 เม.ย. 2567

39,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24042224
22 เม.ย. 256727 เม.ย. 2567

39,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24042324
23 เม.ย. 256728 เม.ย. 2567

39,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24050624
06 พ.ค. 256711 พ.ค. 2567

41,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24050724
07 พ.ค. 256712 พ.ค. 2567

41,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24050924
09 พ.ค. 256714 พ.ค. 2567

41,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24051124
11 พ.ค. 256716 พ.ค. 2567

38,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24051224
12 พ.ค. 256717 พ.ค. 2567

38,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24051324
13 พ.ค. 256718 พ.ค. 2567

38,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24051424
14 พ.ค. 256719 พ.ค. 2567

38,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24051924
19 พ.ค. 256724 พ.ค. 2567

41,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24052224
22 พ.ค. 256727 พ.ค. 2567

41,919

ติดต่อเรา
RJNRTXJ24052624
26 พ.ค. 256731 พ.ค. 2567

36,919

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 20.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 23.50 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.10 ชั่วโมง

  08.00 น.

  คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษ ซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัด และเทศบาลนครไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เขตอภิมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) เป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่มากที่สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise) ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมแดงอันใหญ่ๆ ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญมากๆ ของวัดแห่งนี้ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของญี่ปุ่น เลือกกินขนมสุดอร่อยตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) ริมแม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียวบริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโตรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุด สามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) ซึ่งริมแม่น้ำสุมิดะนั้น ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับความสวยงามของวิวเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า ที่มีหอคอยสูงตระหง่านตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของ จ.นากาโน่ (ระยะทาง 230 กม./ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เพื่อนำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) (ถ่ายรูปด้านนอก) 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอย และป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืด ทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ และสุขุม จนได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้นบน อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองท้องถิ่น ณ ถนนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองข้างทางของถนน เรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าจำนวนหนึ่ง (Kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองยามานาชิ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
  จากนั้นนำท่านสู่ สถานีโอกิซาว่า (Ogizawa Station Nagano) ซึ่งอยู่ในเมืองโอมาจิ จุดตั้งต้นของเส้นทางแอลป์ฝั่งจังหวัดนากาโน่ จากนั้นนำท่านขึ้น รถบัสพลังงานไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น (Kanden Tunnel Electric Bus) (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เพื่อนำท่านไปยัง เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) รถบัสนี้จะวิ่งผ่านอุโมงค์ ซึ่งจะพาเราข้ามเขตระหว่างจังหวัดนากาโน่ และจังหวัดโทยาม่า เมื่อมาถึง ณ เขื่อนคุโรเบะแล้ว เป็นเขื่อนที่มีความสูงมากที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูงถึง 186 เมตร ฟากหนึ่งของเขื่อนคุณจะเห็นเป็นทะเลสาบคุโรเบะอันเงียบสงบ และในขณะที่อีกฟากหนึ่ง คุณจะพบกับกระแสน้ำที่ถูกปล่อยออกจากเขื่อนด้วยอัตรากว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนนี้ จะเกิดขึ้นได้เฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายน จนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคมเท่านั้น การสร้างเขื่อนคุโรเบะนี้ เป็นโครงการหลักของญี่ปุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง ซึ่งขณะนั้น ญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขาดแคลนพลังงาน ด้วยขั้นตอนการก่อสร้างที่ยากลำบาก ทำให้มีคนงาน 171 คนเสียชีวิต เพื่อเป็นการระลึกถึงเขาเหล่านั้น จึงได้มีการทำอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณริมเขื่อน นำท่านเดินเท้าสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์คุโรเบะ (Kurobe Cable Car) (ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที) ซึ่งตัวรถกระเช้าจะมาจอดอยู่ที่ชั้นใต้ดินทำให้ที่นี้สามารถให้บริการได้แม้กระทั้งในช่วงที่มีหิมะตก จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่สถานีคุโรเบะไดระ (Kurobedaira Station) (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) นำท่านนั่ง กระเช้าทาเทยาม่า (Tateyama Ropeway) เพื่อขึ้นไปสู่ไดคังโบ (Daikanbo) (ใช้เวลาประมาณ 7 นาที) ระหว่างที่กระเช้ากำลังเคลื่อนที่ไปยังด้านบนนั้น ท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขารอบๆ และทะเลสาบคุโรเบะอันสวยงาม จากนั้นนำท่านต่อด้วย รถบัสพลังงานไฟฟ้าอุโมงค์ทาเทยาม่า (Tateyama Tunnel Electric Bus) (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ซึ่งจะนำเราลอดผ่านอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า สู่สถานีมูโรโด (Murodo Terminal) ซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดที่รถสามารถพาเราขึ้นไปได้ บริเวณมูโรโด อยู่บนจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,450 เมตร และเป็นจุดที่สูงที่สุดที่เราสามารถมาถึงได้ด้วยรถยนต์ของเส้นทางนี้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
  จากนี้ไปหากต้องการไปยังพื้นที่ที่สูงกว่านี้เราต้องเดินต่อไปด้วยตัวเอง และทันทีที่เราได้ก้าวออกจากท่ารถ ก็จะได้พบกับทัศนียภาพของเทือกเขาแบบแอลป์อันตระการตา แนวเทือกเขาทาเทยาม่า เป็นเทือกเขาหิมะที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งจะทำการเปิดในเข้าชมได้เฉพาะในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยปกติแล้วหิมะที่มูโรโด จะเริ่มตกในช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะทำให้มีปริมาณหิมะจำนวนมาก ดั้งนั้นเส้นทางนี้จะถูกปิดการใช้งานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนกระทั่งกลางเดือนเมษายน นำท่านชม กำแพงหิมะ (Yuki no Otani) โดยก่อนที่จะมีการเปิดการใช้งานเส้นทางนี้ตามกำหนดการณ์ จะมีการนำเครื่องจักรมาไถหิมะเพื่อเป็นการคลียร์เส้นทางให้รถบัสวิ่งได้ โดยที่หิมะจำนวนมากจากขั้นตอนนี้ จะถูกนำไปกองไว้บริเวณสองข้างถนนจนเกิดเป็นกำแพงขนาดใหญ่ จุดสูงสุดของกำแพงที่เคยวัดได้อยู่ที่ประมาณ 20 เมตร นับเป็นจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจ และสวยงามอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสทาเทยาม่าโคเง็น (Tateyama Kogen Bus) เพื่อเดินทางสู่บิโจไดระ (Bijodaira) (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) รถบัสจะวิ่งผ่านกำแพงหิมะเป็นช่วงๆ จากนั้นนำท่านสู่สถานีทาเทยาม่า (Tateyama Station) โดยเคเบิ้ลคาร์ทาเทยาม่า (Tateyama Cable Car) อีกครั้ง (ใช้เวลาประมาณ 7 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใน จ.กิฟุ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และธารน้ำใสจำนวนมาก
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  TABINO HOTE HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
  หลังรับประทานอาหารเช้าเวร็จ นำท่านชม วัดฮิดะโคคุบุนจิ (Hida Kokubunji Temple) เป็นวัดพุทธที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า เจดีย์สามชั้นองค์นี้สร้างขึ้นในปี 1820 ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในยุคเฮอันให้สักการะ ภายในบริเวณวัดมีต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ที่ว่ากันว่ามีอายุถึง 1,250 ปี ที่ใครมาทาคายาม่าก็ต้องไปชมเลยทีเดียว จากนั้นให้ท่านเดินเล่นต่อ ณ ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งบ้านเรือน ร้านค้า คาเฟ่ และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมี วัด ศาลเจ้า สะพาน และตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พาท่านเดินผ่าน สะพานนาคาบาชิ (Nakabashi Bridge) สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และหมู่บ้านแบบดั้งเดิมอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นให้ท่าน ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ด้านนอก) ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ (Kamikochi) ดินแดนแห่งธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาแสนสวยของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” (Japan Alps) เป็นหุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ภาพสายน้ำของแม่น้ำอะซูสะ ที่ใสสะอาดดังเกล็ดแก้วไหลรินลอดผ่านสะพานคัปปะ (สะพานขวัญใจช่างภาพ และมักถูกถ่ายภาพมากที่สุด) ล้อมรอบด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ และฉากหลังของยอดเขาสูงตระหง่านระดับ 3,000 เมตร เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่จะทำให้ท่านหลงรักและเพลิดเพลินไปกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึกว่าได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งของการมาเที่ยวญี่ปุ่น ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูป ดื่มด่ำกับบรรยากาศเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันสวยงามอย่างเต็มที่

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในอุทยานคามิโคจิ (5)
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ (Narai-juku) ตั้งอยู่ที่ จ.นากาโน่ ที่นี่เป็นที่ตั้งของถนนเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะที่มีความยาวที่สุด ทั้งสองข้างทางเรียงรายไปด้วยที่พักแบบชาวบ้านๆ ร้านอาหาร และของฝาก รวมถึงพิพิธภัณฑ์ วัด และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทั้งเมืองเล็กๆ นี้เต็มไปด้วยบรรยากาศ และกลิ่นอายของประเทศญี่ปุ่นในอดีต แม้ยุคสมัยของเอโดะจะผ่านไปแล้ว แต่บ้านเรือนโบราณในนาราอิ จูกุ ที่สร้างเรียงรายมากกว่า 1 กิโลเมตรนี้ ยังคงอยู่ด้วยการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื่อคงความดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด ทำให้ยุคเอโดะกลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านที่นี่อีกครั้ง และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชมเมือง รวมถึงมีเรียวกังสำหรับพักค้างคืนได้เพื่อสัมผัสบรรยากาศของเอโดะ จากนั้นนำท่านสู่จังหวัดยามานาชิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ทั้งทะเลสาบยามานากาโกะ, ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ทะเลสาบไซโกะ, ทะเลสาบโชจิโกะ และทะเลสาบโมโตซู เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู)

  ที่พัก

  YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
  จากนั้นนำท่านสู่ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ (Fuji Shibazakura Matsuri) (รวมค่าเข้าชม) ท่านจะได้ชมความสวยงามของดอกชิบะซากุระในทุ่งกว้างเชิงภูเขาไฟฟูจิที่บานพร้อมกันกว่า 800,000 ดอก ซึ่งจะปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (**ดอกพิงค์มอสจะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (Mt. Fuji 5th Station) ให้ท่านสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ภูเขาไฟฟูจินั้น เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดู ภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (**หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น (Shikido) ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว อีกครั้ง นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านช้อปปิ้งซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาริตะ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ...

  09.15 น.

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง

  14.35 น.

  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า และบริษัทฯ เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด ***
**ท่านใดมีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้ท่านสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ เท่านั้น**
** เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายโปรแกรมทัวร์ที่เริ่มเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่นับรวมการเดินทางจากสนามบินอื่นๆ และให้แจ้งต่อพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทุกครั้ง เนื่องจากต้องได้รับการยืนยันเที่ยวบินหลัก และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของโรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา)
•    มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น  
•    ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์) 
•    หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
•    หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
•    เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
•    หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ  
1.1    เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
•    ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ ) 
•    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ)
•    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

     1.2    เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 
Charter Flight
กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้

      2.      เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง 
   ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ผู้ซื้อเท่านั้น)
•    มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น)  
•    ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์) 
•    หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
•    หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
•    เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
2.1    เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
•    ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจำนวน 
•    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และมัดจำค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  
•    ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ 
       
     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ Charter Flight
             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่นั่งกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามรถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้

3.  เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ
     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถที่จะนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงินคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะสิ้นสุดลง

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับได้ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง บัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
•    เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
•    กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
•    สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
•    สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
•    กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
•    ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
•    หมายเหตุ… (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง)
1.    รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2.    หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
3.    หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้นให้ 
4.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
•    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
•    กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
•    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1.    ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
2.    สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.    ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
4.    กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.    หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
2.    กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.    ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.    เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
2.    ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6.    เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7.    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8.    การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
9.    กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าให้ได้
10.    มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11.    ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
12.    กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
13.    สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14.    บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ ... ของการเดินทาง
15.    การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเรื่องการท่องเที่ยว และบริการ ***
 

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการรวม
•    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
•    ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
•    โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
•    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
•    ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
•    ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
•    ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
•    หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
•    ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
•    ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
•    ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•    ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

RJNRTXJ24042124

เดินทางวันที่ 21 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-04-21 2024-04-22 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-04-26 2024-04-26 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24042224

เดินทางวันที่ 22 เม.ย. 2567 - 27 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-04-22 2024-04-23 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-04-27 2024-04-27 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24042324

เดินทางวันที่ 23 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-04-23 2024-04-24 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-04-28 2024-04-28 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24050624

เดินทางวันที่ 06 พ.ค. 2567 - 11 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-04-21 2024-04-22 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-04-26 2024-04-26 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24050724

เดินทางวันที่ 07 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-07 2024-05-08 23:50 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-12 2024-05-12 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24050924

เดินทางวันที่ 09 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-09 2024-05-09 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-14 2024-05-14 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24051124

เดินทางวันที่ 11 พ.ค. 2567 - 16 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-11 2024-05-12 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-16 2024-05-16 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24051224

เดินทางวันที่ 12 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-12 2024-05-13 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-17 2024-05-17 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24051324

เดินทางวันที่ 13 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-13 2024-05-14 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-18 2024-05-18 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24051424

เดินทางวันที่ 14 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-14 2024-05-15 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-19 2024-05-19 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24051924

เดินทางวันที่ 19 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-19 2024-05-19 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-24 2024-05-24 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24052224

เดินทางวันที่ 22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-22 2024-05-22 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-27 2024-05-27 09:15 - 14:00 avatar-img XJ601

RJNRTXJ24052624

เดินทางวันที่ 26 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NRT 2024-05-26 2024-05-27 23:55 - 08:00 avatar-img XJ600
NRT - BKK 2024-05-31 2024-05-31 09:15 - 14:35 avatar-img XJ601
รหัสทัวร์ : KWHDRJ-XJ024