นั่งรถ 4WD ชมเทือกเขาคอเคซัส  แวะโบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้ – ป้อมปราการอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – นั่งกระเช้าชมสวนบอร์โจมี - จัตุรัสยุโรป – จัตุรัสเปียเซซ่า – ประติมากรรมคู่รัก Ali & Nino – ล่องทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ – นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – น้ำตกเลกทากิวี
 • : +425 345 8765

Georgia ตะลุยจอร์เจีย สุด Gorgeous! สัมผัสดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 6คืน โดยสายการบิน Air Arabia (G9)

รหัสทัวร์
: KWHDVW-VGE86G9-1
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: จอร์เจีย ยุโรป
สายการบิน
: G9
ระยะเวลา
เส้นทาง
: บาทูมี ทบิลิซิ จอร์เจีย มิสเคต้า คาซเบกี้ กูดาอูรี กอรี บอร์โจมี

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

นั่งรถ 4WD ชมเทือกเขาคอเคซัส + แวะโบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้ – ป้อมปราการอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – นั่งกระเช้าชมสวนบอร์โจมี - จัตุรัสยุโรป – จัตุรัสเปียเซซ่า – ประติมากรรมคู่รัก Ali & Nino – ล่องทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ – นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – น้ำตกเลกทากิวี

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
VWTBSG923122701
27 ธ.ค. 256603 ม.ค. 2567

59,777

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 05.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินแอร์อาราเบีย Air Arabia (G9) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

  08.10 น.

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ G9 822 ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง

  12.10 น.

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (รอเวลาสำหรับเปลี่ยนเที่ยวบิน 1 ชั่วโมง)

  13.05 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ G9 293 ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง ***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินเป็นผู้กำหนด

  16.30 น.

  ถึงสนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร เดินเล่นชมไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน ณ ย่านถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) แหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจอร์เจีย ตั้งอยู่ในย่านใจเมืองเก่า มีความเป็นกลิ่นอายแบบยุโรป ตลอดทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง ร้านกาแฟ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือนแบบทบิลิซีที่โดดเด่น รวมไปถึงแหล่งรวมร้านอาหาร และร้านกาแฟสุดเก๋มากมาย

  ที่พัก

  Astoria Hotel เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองคาซเบกี (Kazbegi) เมืองเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดา ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เทือกเขาที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของประเทศจอร์เจีย เป็นเขตแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เทือกเขาแห่งนี้สูง 2,170 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามจนได้รับฉายาว่า เมืองสวรรค์ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  สัมผัสความอลังการเทือกเขาคอร์เคซัส และถ่ายรูปโบสถ์เกอร์เกตี้ ชื่อดังกลางหุบเขา นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) มุ่งหน้าสู่ใจกลางหุบเขาคอร์เคซัส (CAUCASUS) ระหว่างทางชมบรรยากาศความอลังการความงดงามของเทือกเขาคอเคซัส แวะชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) หรือเรียกว่า โบสถ์สมินดา ซาเมบา โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอร์เคซัสบนเนินเขาเหนือหมู่บ้านเกอร์เกติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์เก่าแก่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ทำด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านนั่งรถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
  ชมป้อมปราการเก่าแก่ของประเทศจอร์เจีย ป้อมปราการอนานูรี แวะชมป้อมปราการอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการที่มีความเก่าแก่ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจียจากมุมสูง มีทิวทัศน์ความสวยงามของอ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มใช้ ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลัง ที่เป็นโบสถ์เก่าแก่ 2 หลัง คือโบสถ์เก่าแก่แห่งพระนางแมรี่ผู้บริสุทธิ์ (The older Church of the Virgin) ส่วนอีกโบสถ์คือโบสถ์ยิ่งใหญ่แห่งอัสสัมชัญ
  จุดถ่ายรูป Panorama Gudauri ที่ตั้งของอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-จอร์เจีย แวะจุดถ่ายรูปแบบพาโนรามา 360 องศา ณ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่โครงสร้างทั้งหมดทำจากหินและคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา Georgievsk ภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกสีสันสดใส บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวรัสเซียและชาวจอร์เจียเอาไว้ อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนหุบเขา สามารถชมวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา และยังสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัส

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

  ที่พัก

  โรงแรม Astoria เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังเมืองมิชเคห์ตา (Mtskheta) เมืองเล็กๆ ที่มีภูมิประเทศอันสวยงาม และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย มีอายุกว่า 3,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงเก่า เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง ในปี ค.ศ.1994 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิชเคห์ตาให้เป็นมรดกโลก ความพิเศษอีกอย่างของเมืองนี้ก็คือจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำอักราวิ (Aragvi) และแม่น้ำมิกวาริ (Mtkvari) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีสีต่างกันอีกด้วย กลายเป็นภาพแปลกตาเมื่อยามมารวมตัวกัน
  ชม UNESCO world Heritage มรดกโลกแห่งจอร์เจีย! วิหารจวารีโบสถ์แห่งไม้กางเขนศักสิทธิ์ และวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือเสาที่มีชีวิต
  วิหารจวารี (Jvari Monastery - วิหารแห่งไม้กางเขน) ศาสนสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นโบสถ์ไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ อายุกว่า 1,500 ปีที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาริมน้ำ และยังเป็นต้นแบบให้กับโบสถ์วิหารมากมายทั่วทั้งจอร์เจีย สง่างามและทรงพลังจนกลายเป็นต้นกำเนิดของตำนานทะเลสาบแห่งน้ำตา (ปัจจุบันไม้กางเขนในมหาวิหารไม่ใช่ของเก่าแต่ดั้งเดิม มีเพียงฐานหินที่ตั้งอยู่ ยังเป็นของเก่าแต่ดั้งเดิม) วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า sveti หมายถึง "เสา" และ tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย สร้างราวศตวรรษที่ 11 เป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน วิหารแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ประเทศจอร์เจีย และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์ถึง 10 พระองค์อีกด้วย ออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองโบราณในหินที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และเป็นเมืองบ้านเกิดของท่านโจเซฟ สตาลิน ผู้นำคนสำคัญของสหภาพโซเวียต ในยุค 1920 จนถึง 1953 เป็นผู้ที่พาให้โซเวียต ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกในช่วงเวลานั้น
  อารยธรรมโบราณ เมืองถ้ำอุพลิสชิเค Uplistsikhe เมืองถ้ำมรดกโลกแห่งจอร์เจีย ชมเมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) ตามภาษาจอร์เจียน แปลว่า “ป้อมปราการของขุนนาง” สัญลักษณ์ของความโบราณและความเป็นเอกลักษณ์ของจอร์เจีย อายุกว่า 3,000 ปีแล้ว เมืองนี้ใช้การสร้างโดยเจาะภูเขาหินจนลึกเข้าไปเป็นถ้ำ และมีการอยู่อาศัยกันจนเป็นชุมชนใหญ่ มีทั้งที่พักอาศัย ร้านค้า โบสถ์ คุก ฯลฯ รอบๆ เมืองยังมีวิวเทือกเขา และแม่น้ำมิกวาริที่สวยงามด้วยเมืองถ้ำ ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นยุคเหล็ก จนถึงปลายยุคกลาง ที่ให้กลิ่นอายผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของดินแดนอนาโตเลียของตุรกี ผสมผสานกับดินแดนเปอร์เซียของอิหร่าน โดยนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าที่นี่ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ย้อนรอยประวัติศาสตร์ผู้นำของสหภาพโซเวียต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (The Joseph Stalin Museum) ผู้นำคนสำคัญของสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวในวัยเด็ก และข้าวของเครื่องใช้ของท่านสตาลินเอาไว้ ของที่หาชมได้แค่ที่นี่คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งเลนินของสตาลิน (Order of Lenin), death mask ของสตาลิน รวมไปถึงบ้านหลังจริงที่ท่านสตาลินเกิดและอาศัยในวัยเด็ก และที่นี่ยังมีการจัดโชว์ “โบกี้รถไฟ”หรือตู้รถไฟที่ท่านสตาลินใช้ในการเดินทางในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งผู้นำ ซึ่งตู้รถไฟนี้มีความพิเศษคือถูกทำขึ้นมาโดยเฉพาะ ภายนอกบุหุ้มด้วยเกราะกันกระสุน นั่นทำให้ตู้รถไฟนี้มีน้ำหนักมากถึง 80 ตันเลยทีเดียว

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

  ที่พัก

  โรงแรม Gori Inn เมืองกอรี่ หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) แหล่งกำเนิดของน้ำแร่ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย น้ำแร่ที่เมืองนี้ได้มีการค้นพบว่าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและโรคเบาหวานได้ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
  นั่งกระเช้าชมสวนบอร์โจมี ชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี (Batumi) เมืองขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงทบิลิซี และเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลดำของจอร์เจียและมีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ เมืองบาทูมีได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรี และเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในประเทศจอร์เจีย ภายในเมืองก็มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
  เดินเล่นชมเมืองบาทูมี จัตุรัสยุโรป, จัตุรัสเปียเซซ่า, ประติมากรรมคู่รัก Ali & Nano นำท่านชมย่าน จัตุรัสยุโรป Europe Square จัตุรัสใจกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง เป็นย่านที่คึกครื้นของผู้คนออกมาจับจ่ายเป็นแหล่งรวมสินค้ามากมาย จัตุรัสปิอาซซ่า Piazza Square ใจกลางเมืองบาทูมี จัตุรัสสำคัญของเมืองที่สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากจัตุรัสที่ประเทศอิตาลี ในปี 2009 โดยสถาปนิกชาวจอร์เจียผู้โด่งดัง Vazha Orbeladze เป็นการผสมผสานสไตล์และเทรนด์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างมีเอกลักษณ์ ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานบันเทิงแห่งใหม่ มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย ชมน้ำพุที่สวยงาม กลางจัตุรัส ถนน BOULEVARD ประติมากรรมคู่รัก Ali & Nano มีความสูงถึง 7 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ทะเลดำ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักของหญิงชาวจอร์เจียกับหนุ่มอาเซอร์ไบจันตัวละครจากนวนิยายที่โคตรดังในจอร์เจีย ความพิเศษของรูปปั้นสองตัวนี้คือ สามารถเคลื่อนเข้าออก เข้าหากันทุกๆ 6-8 นาที เหมือนกำลังเข้าโผกอดกันแสดงความรักตลอดเวลา พิเศษ! นำคณะล่องเรือชมความสวยงามของทะเลดำบนอ่าวเมืองบาทูมี ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

  ที่พัก

  โรงแรม Admiral เมืองบาทูมี หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน
  ชมความอลังการเสายักษ์ และย้อนรอยประวัติศาสตร์จอร์เจีย “อนุสรณ์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย” ได้ชื่อว่าเป็น “ Stonehenge of Georgia “ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย Zurab Tsereteli สถาปนิกชื่อดังและจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปีแห่งอำนาจอธิปไตยของจอร์เจีย และ 2,000 ปีแห่งศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย ประกอบด้วยแท่งเสายักษ์ 16 ต้น แต่ละต้นสูงถึง 35 เมตร แต่ละต้นจะแกะสลักลวดลายต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนล่างสุดเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเป็นเรื่องราวของข้าราชการชนชั้นสูง และชั้นบนสุดบอกเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญของจอร์เจีย ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินเล่นชม ตลาดในสวน Artist bazaar and painters แหล่งรวมรวมงานศิลปะ ตลาดแห่งนี้มีสินค้าของมือสองต่างๆมากหมาย ให้ท่านได้เดินเล่นชมความชิคตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินเล่นถนนคนเดินรุสทาเวลี Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนนโกโลวิน ตั้งชื่อตามกวีชาวจอร์เจียในยุคกลาง โชตา รุสทาเวลี เป็นวอร์คกิ้งสตรีทที่สำคัญของเมืองทบิลิซีที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง แหล่งรวมสินค้ามากมาย ทั้งของฝาก ของที่ระลึก มีร้านอาหารชื่อ Samikitno ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าของร้านจะมีป้าย “I Love Tbilisi“ เหมือนเป็นแลนด์มาร์กที่ต้องมาถ่ายรูป ให้ท่านอิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

  ที่พัก

  โรงแรม Astorial เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น

  นำท่านเดินทางสู่เมืองซิกนากิ (Slghnaghi) เมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดเมืองหนึ่งของจอร์เจีย ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่อันสวยงามและสุดโรแมนติกจนถูกยกให้เป็นเมืองแห่งความรัก (City of Love) เพราะมีคู่รักหลายคู่เดินทางมาแต่งงานกันที่เมืองนี้ เมืองแห่งนี้ยังคงเสน่ห์กลิ่นอายความคลาสสิกจากยุคสมัยก่อนเป็นอย่างดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมวิหารบอดบี (Bodbe's St. Nino's Convent Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และมีการต่อเติมขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการ สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก ปัจจุบันมีคริสตศาสนิกชนเดินทางมาแสวงบุญกันที่นี่อยู่ตลอด นำท่าน ชมกำแพงโบราณซิกนากิ (Sighnaghi Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศจอร์เจีย มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และมีหอคอย 23 หลัง สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งนับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเขตคาเคติ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  แวะเมืองควาเรลี (Kvareli) ชื่อเมืองแปลว่า “ไวน์” ซึ่งเป็น 1 ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจอร์เจีย มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมาจำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม ฟรี! Wine Testing ให้ท่านทดลองชิมไวน์ และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบในราคาย่อมเยาว์ ได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลีซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

  ที่พัก

  โรงแรม Astorial เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สัมผัสมนต์สเน่ห์เมืองทบิลิซี เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือที่ชาวจอร์เจียเรียกกันว่า มหาวิหารซมินดาซามีบา (Tsminda Sameba Cathedral) เป็นโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธด็อกซ์ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995-2004 โดยมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซีมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย ภายในมหาวิหารยังได้รับการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของจอร์เจียที่มีความวิจิตรสวยงาม สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานคนเดินรูปโค้ง เชื่อมต่อเขตเมืองเก่ากับเขตเมืองใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี 2010 โดย Michele De Lucchi สถาปนิกชาวอิตาเลียน ตัวสะพานสร้างด้วยเหล็กและกระจกใส รูปร่างโค้งคล้าคันศร ยาว 150 เมตร ประดับด้วยไฟ LED จำนวนมากเหนือแม่น้ำคูรา อยู่ในตัวเมืองทบิลิซี นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าและทันสมัยของเมืองทบิลิซี นั่งกระเช้าชมเสน่ห์ของเมืองทบิลิซี ที่มีการรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 ควบคู่ไปกับการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชมอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ตัวบ้านทาสีพาสเทล หลังคาบ้านโทนสีส้มสดใส จากนั้นถึงด้านบนนำท่านชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่และเก่าแก่ นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด โดยชื่อ NARI-KALA เป็นภาษาเปอร์เซีย มีความหมายว่า ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 แต่เดิมนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นปกป้องเมืองทบิลิซีจากยามศึกสงครามก่อนที่ในปัจจุบันจะกลายเป็นแหล่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของเมืองทบิลิซี ประติมากรรมรูปปั้น Mother of Georgia อนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร ตั้งตระหง่านบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย รูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งกรุงทลิบิซีครบรอบ 1500 ปี รูปปั้นนี้ออกแบบโดยประติมากรชาวจอร์เจีย มีความสูง20เมตร ทำด้วยอลูมิเนียม ลักษณะของรูปปั้นเป็นสตรีในชุดพื้นเมือง มือขวาถือดาบ มือซ้ายถือแก้วไวน์ โดยที่แก้วไวน์หมายถึงผู้มาเยือนที่เป็นมิตร ชาวจอร์เจียก็พร้อมที่จะผูกมิตรด้วยเครื่องดื่มที่เก่าแก่ของประเทศอย่างไวน์ชั้นดี แต่ถ้าหากมาเยือนหมายที่จะเป็นศัตรู ดาบในมือก็พร้อมที่จะปกป้องไม่ให้ใครมารุกราน แวะถ่ายรูปหน้า โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ย่านอะบาโนตูบานี (Abanotubani) หรือ ย่าน Sulfur Baths ย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งของน้ำแร่ซัลเฟอร์ ว่ากันว่าน้ำพุร้อนของที่นี่มีแร่ธาตุหลายอย่าง ที่ทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งชมโรงอาบน้ำโบราณที่มีเอกลักษณ์เป็นหลังคาโดมสีน้ำตาล มีซุ้มประดับตกแต่งด้วยลวดลายสีน้ำเงิน ดูวิจิตรงดงามมองไปยังด้านหลังจะเห็นวิวสุดอลังของป้อมปราการนาริกาลา นำท่านชมน้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) หนึ่งในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจของนครทบิลิซีนั้นก็คือที่กลางเมืองแห่งนี้มีน้ำตกอยู่ด้วย เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี แถมตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม, มีการแสดงที่น่าสนใจของคนจอร์เจียให้เราดูเป็นระยะๆ และที่พิเศษสุดๆ ก็คือจะมี Golden Bridge หรือสะพานข้ามลำธารที่มีกุญแจสีทองคล้องกันจนเต็มสะพานด้วย
  อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างอีสต์พอยต์ (East Point) เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองทบิลิซี เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ได้ช้อปปิ้งกว่า 150 แบรนด์ อาทิ adidas, ALDO, Bershka, Columbia, Charles & Keith, Converse, H&M, L'Oréal และอื่น ๆ อีกมากมาย มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประดับของเมืองจอร์เจียอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

  17.20 น.

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ โดยสายการบินสายการบินแอร์อาราเบีย Air Arabia เที่ยวบินที่ G9 294

  20.25 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (รอเวลาสำหรับเปลี่ยนเที่ยวบิน 2 ชั่วโมง)

  22.20 น.

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินแอร์อาราเบีย Air Arabia เที่ยวบินที่ G9 821 ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง
 • 07.20 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เที่ยวบิน/ที่นั่งบนเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้กำหนด
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย
เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย รวมไปถึงสถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม
ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
โดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกครั้ง 
ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
***หนังสือเดินทางจะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน***

เงื่อนไขการให้บริการ
1.    ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
2.    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3.    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
5.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่
•    ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ
1.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
2.    รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4.    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.    ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.    หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
8.    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9.    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10.    เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
11.    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12.    หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
13.    มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
14.    เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
15.    ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

 

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม
•    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ        
•    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
•    ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
•    ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
•    ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
•    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
•    ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ            
•    ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
•    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 
•    ค่าทิปคนขับรถ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 120 USD หรือ 3,400 บาท ต่อท่าน (จ่ายเงินไทยถูกกว่านะจ้ะ)  / ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*
•    **ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน
•    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•    ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
•    ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
•    ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

VWTBSG923122701

เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SHJ 2023-12-27 2023-12-27 08:10 - 12:10 avatar-img G9822
SHJ - TBS 2023-12-27 2023-12-27 13:05 - 16:30 avatar-img G9293
TBS - SHJ 2024-01-02 2024-01-02 17:20 - 20:25 avatar-img G9294
SHJ - BKK 2024-01-02 2024-01-03 22:20 - 07:20 avatar-img G9821
รหัสทัวร์ : KWHDVW-VGE86G9-1