• : +425 345 8765

ทัวร์ Hokkaido Hakodate Otaru Sapporo 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

รหัสทัวร์
: KWHDSHD-SHTGCTS5
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ญี่ปุ่น
สายการบิน
: TG
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮะโกะดะเตะ ซัปโปโร ฮอกไกโด

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

เพลิดเพลินกับกิจกรรมหิมะแสนสนุกที่พลาดไม่ได้ ณ ลานสกีทาคิโนะ สโนว์เวิลด์ ตื่นตากับภูเขาไฟอุสุ ทิวทัศน์อลังการและธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ ที่พลาดไม่ได้ ถ่ายรูปเช็คอินกับน้องหมีสีน้ำตาลอย่างใกล้ชิด ที่จะทำให้คุณหลงรัก Unseen Hokkaido ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอก ผสานธรรมชาติอย่างลงตัว “Hill of Buddha” หุบเขานรก จิโกะคุดานิ สัมผัสบรรยากาศของแหล่งกำเนิดออนเซ็นชื่อดังที่สุดแห่งฮอกไกโด กระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ระดับมิชลิน 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SHDCTSTG240124524 ม.ค. 256729 ม.ค. 2567

61,999

ติดต่อเรา
SHDCTSTG240125525 ม.ค. 256730 ม.ค. 2567

59,999

ติดต่อเรา
SHDCTSTG240128528 ม.ค. 256702 ก.พ. 2567

61,999

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 21:00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
  **สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

  23:55

  เหินฟ้าสู่ สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG670  หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 08:20

  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังเดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ สถานที่ตากอากาศที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เมืองนี้มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน ชื่อเมืองนั้นมาจากภาษาของชาวไอนุ (ชนเผ่าพื้นเมือง) ซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำสีเข้ม นำท่านชม หุบเขานรกจิโกะคุดานิ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติชิคตสึ-โทยะ ภายในบริเวณหุบเขาแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อน้ำพุร้อนน้อยใหญ่รวมถึงบ่อโคลนและลำธารซึ่งมีแร่ธาตุกำมะถันจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลมีธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งในปีอันเซอิที่ 6 (ค.ศ. 1859) เมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ได้เปิดเป็นท่าเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกับท่าเรือโยโกฮามาและท่าเรือนางาซากิ จึงมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวต่างชาติอยู่ด้วย
  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้ว อาคารที่เห็นถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า (หลังถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไปเมื่อปี ค.ศ.1907) แต่ยังคงเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สึกถึงอาคารสไตล์ยุโรปที่ตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว
  เมื่อถึงแก่เวลา นำท่าน นั่งกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ เพื่อชมวิวยามค่ำคืน โดยภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของเมือง และมีความสูงถึง 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ในคืนที่ท้องฟ้าโปร่งจะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับวัวนอนหมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากิว ซัง (GAGYU SAN)

  พักที่

  HEWITT RESORT หรือเทียบเท่า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ มีขายสินค้านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมืองเป็นประจำเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
  นำท่านเดินทางสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ หอคอยที่ท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณนั้นหากมองลงมาท่านจะเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคะคุ มีรูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก มีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยสามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกฤดู

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำท่านสู่เดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสุ (กระเช้าไฟฟ้า))นั่งกระเช้าขึ้นไปยังบริเวณยอดภูเขาไฟอุสุ ซึ่งมีการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2000 ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัน เมื่อถึงบริเวณยอดเขาจะมีจุดชมทัศนียภาพระหว่างมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ บอกเลยว่าวิวคุ้มค่าสำหรับการขึ้นดู (ความสวยงามขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ)
  หลังลงจากกระเช้าไฟฟ้า พาท่านสู่ ฟาร์มหมี ซึ่งตั้งบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัน (ใกล้กับสถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ) เป็นที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล ที่มีการฝึกให้คุ้นเคยกับมนุษย์เนื่องจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส มีห้องสังเกตการณ์พิเศษ “กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมาราวกับเป็นพวกเดียวกัน ยังมีกิจกรรมพิเศษคือป้อนอาหารให้หมีด้วยขนมปัง และแอปเปิ้ล (ไม่รวมค่าทำกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์มหมี)

  พักที่

  TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม
  หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกที่ ลานสกีทาคิโนะ สโนว์เวิลด์ ลานสกีที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะทาคิโนะซุซุรน สโนว์เวิล์ดที่เปลี่ยนสวนสาธารณะให้เป็นลานหิมะ ที่สนุกสนานได้ทุกเพศทุกวัย ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะได้รูปชิค! ชิค! หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุด, ครูฝึก และ อุปกรณ์สำหรับการเล่นกิจกรรมต่างๆ)

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารภายในลานสกี (รับเงินสด 2,000 เยน / ท่าน)
  นำท่านเดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า ผลงานเอกของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ (ที่สุดรางวัลของสถาปนิก) ออกแบบโดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป มีความสูงมากถึง 13.5 เมตร ตั้งในบริเวณสุสาน Makomanai Takino เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับความงดงามจากธรรมชาติอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริง อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นั่นคือการเดินลอดอุโมงค์ จนถึงจุดประดิษฐานพระพุทธรูปจะเห็นรัศมีแสงแห่งฟ้า ไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ซึ่งสถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido ความมหัศจรรย์อย่างยิ่งในการเยือน
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ มิซุย เอ้าเล็ทต์ ที่รวบรวมสินค้ามากมาย รวมทั้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ Coach, Ralph Lauren ฯลฯ และอีกมากมายกว่า 130 ร้านให้ท่านได้เลือกสรรตามอัธยาศัยหรือจะลองเลือกชม Hokkaido Local Farm Village ที่สุดของฟาร์มที่รวบรวมสินค้าของฮอกไกโด ในแบบที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด + ปิ้งย่าง
  **หมายเหตุ : ขาปูยักษ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล**

  พักที่

  SOLARIA NISHITETSU HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์แวะชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ ได้เวลาอันสมควร พาท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ นาฬิกาไอน้ำสไตล์อังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น สูง 5.5 เมตร หนักกว่า 1.5 ตัน นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีบอกเวลาซึ่งเหมือนกับเสียงดนตรีที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอน โดยดังขึ้นทุกๆ 15 นาที นำท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วให้เลือก ทั้งแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์บอล แก้วน้ำ แจกัน ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียงให้เลือกอย่างจุใจ ที่โรงงานแห่งนี้ท่านจะได้ชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วด้วยเทคนิคแบบต่างๆ ก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมาในรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของฮอกไกโด พาท่านเข้าชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โรงงานผลิตขนมอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นจนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด และท่านยังสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจำลองของโรงงานขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งเลือกซื้อช็อกโกแลตและขนมต่างๆ ได้อีกด้วย
  นำท่านไปยัง ถนนช้อปปิ้งทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ อายุกว่า 140 ปี ตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆ เรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน รวมถึงห้างเพนกวิ้น (MEGA DON QUIJOTE) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
  นำท่านสู่ ย่านซูซูกิโนะ ย่านแสงสีที่ไม่เคยหลับไหลแห่งฮอกไกโด แหล่งรวมความบันเทิง ทั้งเรื่องกิน ช้อป และเที่ยว มีร้านอาหารมากมาย ยังเป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo รวมถึงยังมีตรอกราเมนอีกด้วย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ SHABU SHABU

  พักที่

  SOLARIA NISHITETSU HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET BOX
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

  10:00

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  15:50

  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการจอง และชำระเงิน

CASE 01 : ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 35,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 CASE 02 : กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)

 CASE 03 : ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขในการยกเลิก

 CASE 04 : กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 เงื่อนไขการยกเลิก  เก็บเงินยกเลิกการเดินทาง

 • น้อยกว่า 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • 15-29 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

(กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม

 • มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใควันหนึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

**ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว   ผู้ประกอบธุรกิจนำที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวิซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%

- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียคำใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และCharter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 18 เม.ย. 66
 3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)

 1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
 2. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 3. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี

ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

SHDCTSTG2401245

เดินทางวันที่ 24 ม.ค. 2567 - 29 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-24 2024-01-25 23:55 - 08:20 avatar-img TG670
CTS - BKK 2024-01-29 2024-01-29 10:00 - 15:50 avatar-img TG671

SHDCTSTG2401255

เดินทางวันที่ 25 ม.ค. 2567 - 30 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-25 2024-01-26 23:55 - 08:20 avatar-img TG670
CTS - BKK 2024-01-30 2024-01-30 10:00 - 15:50 avatar-img TG671

SHDCTSTG2401285

เดินทางวันที่ 28 ม.ค. 2567 - 02 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-28 2024-01-29 23:55 - 08:20 avatar-img TG670
CTS - BKK 2024-02-02 2024-02-02 10:00 - 15:50 avatar-img TG671
รหัสทัวร์ : KWHDSHD-SHTGCTS5