• : +425 345 8765

Switzerland France สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส(แคว้นอัลซาส) 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR)

รหัสทัวร์
: KWHDGG-GG29
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ยุโรป
สายการบิน
: QR
ระยะเวลา
เส้นทาง
: สตราสบูร์ก ปารีส ซูริค ลูเซิร์น ดีฌง ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูก

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

มหาวิหารเซนต์กอลเลน – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาแปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน - ลูเซิล์น – เลาเทอร์บรุนเน่น – ยอดเขาชิลธอร์น – ซุก – ซูริค-– สตราซบูร์ก – แคว้นอัลซาส – กอล์มาร์ – ดิจอง - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ประตูชัย – ถนนชองเอลิเซ่ – ร้านค้าปลอดภาษี

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GGZRHQR2310082908 ต.ค. 256615 ต.ค. 2566

93,555

ติดต่อเรา
GGZRHQR2310172917 ต.ค. 256624 ต.ค. 2566

93,555

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 16.30 น.

  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

  20.00 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR 835 / QR 093 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
 • 07.20 น.

  เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำคณะออกเดินทางเข้าสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้นที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอลเลน (ST.GALLEN) นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเซนต์กอลเลน (ST.GALLEN CATHEDRAL) จากด้านนอก มหาวิหารสไตล์บารอคแห่งนี้ สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์คาโรลิงเจียน หรือราวๆ ศตวรรษ ที่ 8 และมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นมีห้องสมุดที่เก็บหนังสือเก่าแก่ในยุคทองของราชวงศ์คาโรลิงเจียนกว่า 160,000 เล่ม จากนั้นนำท่านไปยัง จัตุรัส กอลลัส (GALLUS SQUARE) และย่านเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายรูป เลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

  บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น LUCERNE เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว นำคณะเข้าชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16 แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ นำท่านชม สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
  พักค้างคืน ณ Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
  เดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าต่อไปยัง ยอดเขาชิลธอร์น เป็นภูเขาในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 2,970 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ยอดแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty's Secret Service นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ เจมส์ บอนด์ และนำท่านออกยัง Skyline View Platform เพื่อให้ท่านชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ท่านจะได้ชมยอดเขาต่างหลากหลายยอดเขาของเทือกเขาแอลป์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หมุนได้ 360 องศา Piz Gloria (มื้อที่ 4)
  จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไปยัง หมู่บ้านมูร์แรง MURREN ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักตั้งบนหุบเขาสูงถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน เป็นหมู่บ้านสไตล์สวิสอย่างแท้จริงซึ่งอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะสร้างจากไม้และประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสันสวยงามตามระเบียง และหากในวันที่ท้องฟ้าสดใสอากาศดี จะสามารถมองเห็น ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ยอดเขาไอเกอร์ (Eigger) และยอดเขา มอนช์ (Monch) อิสระให้ท่านเดินชมเมืองมูร์แรง กลับลงสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองซูริค เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้าน การเงิน ธนาคาร และธุรกิจของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
  พักค้างคืน ณ Holiday Inn Messe Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสตราซบูร์ก เมืองใหญ่ที่สุดของ แคว้นกรอง อีส Grand Est หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แคว้นอัลซาส สตราสบูร์กเปรียบเสมือนเมืองหลวงหลักของสหภาพยุโรปโดยพฤตินัยเหมือนบรัสเซลส์ ลักเซมเบิร์กและแฟรงก์เฟิร์ต เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถาบันต่างๆ ในยุโรปหลายแห่ง เช่น รัฐสภายุโรป และผู้ตรวจการแผ่นดินของสหภาพยุโรป องค์กรที่แยกจากสหภาพยุโรปทางด้านเศรษฐกิจ สตราสบูร์กเป็นศูนย์กลางการผลิตและวิศวกรรมที่สำคัญ ตลอดจนศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ำโดยมีท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในแม่น้ำไรน์ รองจากเมืองท่า ดุยส์บูร์ก ในประเทศเยอรมนี ถึง สตราซบูร์ก นำท่านไปยังเขต เมืองเก่ากรองอิลล์ GRAND ILL ซึ่งเป็นเป็นเกาะกลางแม่น้ำอิลล์ เดินชมย่าน PETITE FRANCE ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าของเมือง ที่มีความสวยงามและโรแมนติคที่สุด รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนยุคกลางที่มีสีสันสวยงามที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนเดิม มีแม่น้ำอิลล์ Ill River ล้อมรอบ อิสระให้ท่านสัมผัสความโรแมนติกของหนึ่งในเมืองสวยงามของแคว้น อัลซาสได้อย่างเต็มที่

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอล์มาร์ COLMAR เมืองที่สวยที่สุดในแคว้นอัลซาส ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองลิตเติลเวนิซ ท่านจะได้ชมความสวยงามและโรแมนติก เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นเสน่ห์ของที่นี่คือบ้านเรือนที่สวยงามแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ตาม 2 ฝั่งริมคลองเล็กๆ เมืองนี้มีกลิ่นอายความเป็นเยอรมนีและฝรั่งเศส บ้านเรือนมีสีสันสดใสเหมือนประหนึ่งเป็นเมืองในเทพนิยาย ตามระเบียงบ้านถูกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปภายในเมืองกอล์มาร์ เลือกหาซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดิจอง เป็นเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดีที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์และมัสตาร์ด

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
  พักค้างคืน ณ Novotel Dijon Route des Grands Crus หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีสโดยรถโค้ช นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซน ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในโลก ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มายังกรุงปารีส

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซน (ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.) ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซน โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้งมหาวิหารนอเตรอดามหรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทำให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) นำท่านชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนนั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก ให้ท่านถ่ายรูป พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ จากนั้นนำท่านสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า BRAND NAME จากฝรั่งเศส

  ค่ำ

  รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (มื้อที่ 11)
  พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านมองมาร์ต เป็นย่านที่เป็นแหล่งรวม ศิลปินและศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส และใกล้กันนั้นก็จะมี มหาวิหารเซอร์เกอเคอ เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมและเป็นอนุสาวรีย์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากเป็นอันดับสองในปารีส มหาวิหาร SACRÉ-CŒUR ยังคงรักษาการเคารพบูชาศีลมหาสนิทตลอดไปตั้งแต่ปี 1885 มหาวิหารได้รับการออกแบบโดย PAUL ABADIE การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1875 และแล้วเสร็จในปี 1914 มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการถวายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี 1919 มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของการปลงอาบัติให้กับฝรั่งเศสในสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย 1870 และการกระทำของประชาคมปารีสในปี 1871 จากนั้นนำท่านไปยังย่าน ชองม์ เดอ มาร์ เพื่อนำท่านไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล ซึ่งเป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชนในสมัยนั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น้ำหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น
  ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชนในสมัยนั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น้ำหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

  บ่าย

  จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง LOUISE VUITTON ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก *****อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกและมีเวลากับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ของท่านได้อย่างเต็มที่***
  พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14) นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม จากนั้นนำท่านออกเดินทางยัง ลาวัลเล่ย วิลเลจ ซึ่งเป็น Outlet ที่ใหญ่มากที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
  ****อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกและมีเวลากับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ของท่าน ได้อย่างเต็มที่***

  บ่าย

  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่กับสินค้าแบรนด์เนมรถราคา หลากหลายี่ห้อ อาทิ ARMANI COACH BOSS BALENCIACA CLAVIN KLEIN DIESEL DKNK LIVI’S LONGCHAMP ฯถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาล์ เดอ โกล เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  22.45 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บินตรง โดยสายการ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 832 โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา เมืองลวงของประเทศกาตาร์
 • 19.05 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

** สำหรับท่านที่ต้องการห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็น 2 ห้อง
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน***
สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ 
***หมายเหตุข้อสำคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทำการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง)  ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
•    กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 45,000 บาท 
•    ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
•    การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000บาท) 
•    กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
•    กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
•    กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
•    ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
•    ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
•    เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
•    กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้ 
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ค่าอาหาร ค่ารถบัสนำเที่ยว ค่าเข้าชม ทั้งหมดนี้ทางบริษัทได้ทำการจองล่วงหน้าไว้หมดแล้ว (ยุโรปไม่มีการถือเงินสดไปจ่ายหน้างาน) ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัท จะต้องยึดค่าใช้จ่าย 100% ในทันที 
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
•    ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
•    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
•    ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

หมายเหตุ  
1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

 

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม
1)    ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2)       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3)          ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4)    ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ 
5)       ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
6)       ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)       ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8)       ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9)       ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10)        ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม
1)       ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3)       ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
4)       ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 
5)        ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน
6)        ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน

GGZRHQR23100829

เดินทางวันที่ 08 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DOH 2023-10-08 2023-10-09 20:00 - 07:20 avatar-img QR835
DOH - BKK 2023-10-14 2023-10-15 22:45 - 19:05 avatar-img QR832

GGZRHQR23101729

เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - DOH 2023-10-17 2023-10-18 20:00 - 07:20 avatar-img QR835
DOH - BKK 2023-10-23 2023-10-24 22:45 - 19:05 avatar-img QR832
รหัสทัวร์ : KWHDGG-GG29