• : +425 345 8765

มหัศจรรย์...HOKKAIDO โทยะโกะ อุสุซัง ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ)

รหัสทัวร์
: KWHDBT-CTS04_XJ
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: ญี่ปุ่น
สายการบิน
: XJ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฮอกไกโด

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

• เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ • โทยะ • เทศกาลประดับไฟโทยะ Toyako Onsen Illumination กระเช้าอุสุซัง • ฟาร์มหมีสีน้ำตาล • ลานกิจกรรมหิมะ • โรงงานช็อกโกแลต • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ถนนทานุกิโคจิ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
BTCTSXJ2312030403 ธ.ค. 256607 ธ.ค. 2566

47,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2312040404 ธ.ค. 256608 ธ.ค. 2566

47,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2312230423 ธ.ค. 256627 ธ.ค. 2566

52,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2312240424 ธ.ค. 256628 ธ.ค. 2566

52,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2312250425 ธ.ค. 256629 ธ.ค. 2566

52,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2312290429 ธ.ค. 256602 ม.ค. 2567

59,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2312300430 ธ.ค. 256603 ม.ค. 2567

59,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2401060406 ม.ค. 256710 ม.ค. 2567

49,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2401130413 ม.ค. 256717 ม.ค. 2567

49,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2401150415 ม.ค. 256719 ม.ค. 2567

46,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2401200420 ม.ค. 256724 ม.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2401220422 ม.ค. 256726 ม.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2401270427 ม.ค. 256731 ม.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2401280428 ม.ค. 256701 ก.พ. 2567

46,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2402110411 ก.พ. 256715 ก.พ. 2567

49,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2402120412 ก.พ. 256716 ก.พ. 2567

49,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2402180418 ก.พ. 256722 ก.พ. 2567

45,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2402190419 ก.พ. 256723 ก.พ. 2567

45,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2402250425 ก.พ. 256729 ก.พ. 2567

46,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2402260426 ก.พ. 256701 มี.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2403030403 มี.ค. 256707 มี.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2403040404 มี.ค. 256708 มี.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2403110411 มี.ค. 256715 มี.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2403120412 มี.ค. 256716 มี.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2403180418 มี.ค. 256722 มี.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา
BTCTSXJ2403240424 มี.ค. 256728 มี.ค. 2567

43,999

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 22.30 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
 • 02.05 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  10.40 น.

  เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่

  เมืองโนโบริเบทสึ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซัปโปโร ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำ จึงมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ ห่างจากชายฝั่งประมาณ 6 กิโลเมตร และเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดของเกาะฮอกไกโด เมืองนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เมืองน้ำพุร้อน นั่นเอง นำท่านชม หุบเขาจิโกกุดานิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ เป็นหุบเขาที่มีความงามอันเลื่องชื่อเพราะในหุบเขานี้มีทางเดินตามเส้นทางหุบเขาให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าชมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งน้ำร้อนในลำธารของหุบเขานี้มีแร่ธาตุกำมะถัน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง จากนั้น เดินทางสู่โทยะ เมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์และล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ มีทะเลสาบที่น้ำใสเหมือนกระจก เรียกว่าทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งย่านนี้จะเป็นย่านชื่อดังของการแช่ออนเซ็นอีกแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดด้วยเช่นกัน

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟโทยะ Toyako Onsen Illumination จัดขึ้นบริเวณสาบโทยะ ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือโซนจัดแสดงไฟ Light Up บริเวณถนนและโซนอุโมงค์หลอดไฟ ซึ่งจะประดับไฟสีขาวตามทาง โดยทั้งงานใช้หลอดไฟประดับรวมกันมากกว่า 300,000 ดวง มีความยาวกว่า 70 เมตร

  ที่พัก

  TOYA KOHANTEI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น หลังจากรับประทานอาหารและเดินเที่ยวชมเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ออนเซนตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางมาตลอดทั้งวัน (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น

  เดินทางสู่ กระเช้าอุสุซัง ซึ่งเป็นกระเช้าที่สามารถมองเห็นวิวพาโนราม่าของทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง และบริเวณใกล้เคียงยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟอุสุ ซึ่งภูเขานี้ปะทุล่าสุดเมื่อปี 2000 ซึ่งเป็นการปะทุนี้นับสถิติแล้วเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ในรอบ 100 ปี นั้นเอง (รวมค่าขึ้นกระเช้า) นำท่านชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของกระเช้าอุสุซัง ซึ่งพันธุ์หมีสีน้ำตาลนี้นับว่าเป็นหมีที่มีถิ่นกำเนิดที่เกาะฮอกไกโดและที่ไซบีเรีย โดยปัจจุบันหมีชนิดนี้หาชมทั่วไปได้ยากเพราะใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว ภายในศูนย์อนุรักษ์จึงตกแต่งบรรยากาศให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและมีหมีอาศัยอยู่มากกว่าร้อยตัว

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านสู่

  ลานกิจกรรมหิมะ ซึ่งเป็นลานกิจกรรมหิมะ ที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสนุกสนานท้าทายความตื่นเต้นกับกิจกรรมบนลานหิมะ ซึ่งในช่วงฤดูหนาวคนส่วนใหญ่จะนิยมไปเล่นกับกิจกรรมสโนว์โมบิล โดยมีครูฝึกและสตาฟผู้ชำนาญการคอยสอนวิธีการเล่นให้ท่านอย่างใกล้ชิด ***ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบริการสโนว์โมบิลท่านละ 10,000 – 18,000 เยน*** ลานกิจกรรมนี้เปิดให้บริการตามสภาพอากาศ หากไม่เปิดให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโด ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี้ Shiroi Koibio คุ้กกี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว ซึ่งถือเป็นของฝากที่นิยมของฮอกไกโด ในช่วงฤดูหนาวโรงงานแห่งนี้จะมีการเปิดไฟ Illumination ด้วยตึกเป็นอาคารสไตล์ยุโรปจึงทำให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในเมืองโรแมนติกของยุโรป ภายในโรงงานนอกจากจะเป็นโรงงานผลิตแล้ว ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านของที่ระลึก ไว้บริการ ให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีหลังคาคลุมระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งออกเป็น 7 บล็อก ซึ่งสองข้างทางนี้เต็มไปด้วยร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยาสามัญ เสื้อผ้า ร้านรองเท้ายอดฮิต อย่าง ABC MART หรือแม้แต่ร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังย่าง Don Quijote ก็มีอยู่ในย่านนี้เช่นกัน สถานที่แห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีการจัดเทศกาลต่างๆตามแต่ละช่วงอีกด้วย

  ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

  ที่พัก

  SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่

  ศาลเจ้าฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่และความสำคัของเกาะฮอกไกโด เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะประมาณปี ค.ศ.1871 ทำให้เป็นศาลเจ้ายอดนิยมในการมาขอพรของชาวฮอกไกโดและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนเกาะฮอกไกโดอย่างไม่ขาดสาย นำท่านสู่ ร้านค้าปลอดภาษี แห่งเกาะฮอกไกโด เป็นร้านค้าปลอดภาษีแห่งเดียวในฮอกไกโด บริการสินค้าเพื่อสุขภาพ แบรนด์เนม เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว คนญี่ปุ่น นิยมรักษาสุขภาพด้วยการเพิ่มวิตามินให้แก่ร่างกาย จะเห็นได้ว่า วิตามินบำรุงร่างกายในประเทศญี่ปุ่นนั้น มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ส่วนเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แพ้ที่อื่นๆเช่นกัน มีแบรนที่ขึ้นชื่อหลากหลายมากมายในญี่ปุ่น บริการที่ร้านปลอดภาษีนี้เช่นเดียวกัน นำท่านชม คลองโอตารุ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเกาะฮอกไกโดอีกหนึ่งแห่ง เพราะในอดีตคลองแห่งนี้เป็นท่าเรือที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ในเวลาต่อมามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น และในปี ค.ศ. 1980 บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมทำให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และโกดังต่างๆริมคลองได้รับการปรับปรุงให้มาเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์ ทำให้บรรยากาศริมคลองโอตารุครึกครื้นตลอดเวลา และในช่วงฤดูหนาวบริเวณริมคลองยังจัดให้มีเทศกาลไฟริมคลองโอตารุอีกด้วย
  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  นำท่านชม

  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ตั้งอยู่บนถนนซาไกมาจิที่เมืองโอตารุ อาคารพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างในสไตล์ตะวันตก มีอายุกว่า 100 ปีและเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เมื่อได้เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้พบกับกล่องดนตรีจำนวนมากมายมากกว่า 3,000 ชิ้น ตั้งโชว์ความสวยงามเรียงรายและมีการจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย การดีไซน์กล่องดนตรีนั้นมีหลากหลายให้เลือกตามความชอบ และยังมีส่วนที่ให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทำกล่องเพลงของตนเองได้อีกด้วย เมื่อเดินออกจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแล้วจะมองเห็น หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ซึ่งเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ตัวเรือนนาฬิกานี้ยังสามารถทำงานได้ดี ซึ่งเป็น 1 ใน 2 เรือนที่ยังคงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ นาฬิกาไอน้ำเรือนนี้ได้รับมาจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ซึ่งทางการได้มอบให้เป็นของขวัญกับเมืองโอตารุ นาฬิกาเรือนนี้จะส่งเสียงดนตรีเตือนเวลาออกมาให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้ยินทุกๆ 15 นาทีอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนาน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1800 – 1900 โดยถนนแห่งนี้มีความยาวตลอดทางประมาณ 750 เมตร และถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารต่างๆบริเวณถนนแห่งนี้ยังคงรูปลักษณ์แบบเดิมไว้และอยู่ในสภาพดีอีกด้วย ซึ่งตลอดทางแนวเดินสองฟากฝั่ง เต็มไปด้วยคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนม พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของที่ระลึกอย่างมากมาย คาเฟ่ที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆในสถานที่แห่งนี้ได้แก่ LETAO เมนูขนมหวานชีสเค้กที่ถูกใจใครหลายๆคนนั้นเอง จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตในร่มขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 2 ชั้น ร้านค้ามากกว่า 180 ร้าน แต่ละร้านก็จะเป็นแบรนด์ขึ้นชื่อของทั้งญี่ปุ่น และต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNITED ARROWS แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น , WEGO แบรนด์ดังของขวัญใจวัยรุ่นญี่ปุ่น หรือจะเป็น Champion , FILA เป็นต้น แบรนด์ที่ได้รับความนิยมตลอดกาลไม่ว่าจะเป็น COACH, NIKE, ONITSUKA TIGER เป็นต้น หรือหากท่านใดอยากนั่งพักเพื่อทานอาหาร ที่นี่ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้บริการอีกด้วย
  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  11.55 น.

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ THAI AIRASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  17.50 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

หมายเหตุ :      การให้บริการของรถบัสนำเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถให้บริการได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม


การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณีทำการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 100 %

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

โรงแรมที่พัก

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • สำหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น และขนาดห้องเท่ากับห้องพักเดี่ยว (Single) ซึ่งมีขนาดเล็ก ขอแนะนำให้ท่านเลือกจองห้องพักเป็น 2 เตียง (Twin) เพื่อความสะดวกแก่ท่าน
 • การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง
  ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด**

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ชิโตเสะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia X (XJ)

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทางและคุ้มครองเฉพาะผู้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันสุขภาพ COVID-19
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ
 • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

BTCTSXJ23120304

เดินทางวันที่ 03 ธ.ค. 2566 - 07 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2023-12-03 2023-12-03 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2023-12-07 2023-12-07 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ23120404

เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2566 - 08 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2023-12-04 2023-12-04 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2023-12-08 2023-12-08 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ23122304

เดินทางวันที่ 23 ธ.ค. 2566 - 27 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2023-12-23 2023-12-23 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2023-12-27 2023-12-27 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ23122404

เดินทางวันที่ 24 ธ.ค. 2566 - 28 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2023-12-24 2023-12-24 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2023-12-28 2023-12-28 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ23122504

เดินทางวันที่ 25 ธ.ค. 2566 - 29 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2023-12-25 2023-12-25 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2023-12-29 2023-12-29 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ23122904

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2023-12-29 2023-12-29 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-02 2024-01-02 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ23123004

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 2566 - 03 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2023-12-30 2023-12-30 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-03 2024-01-03 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24010604

เดินทางวันที่ 06 ม.ค. 2567 - 10 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-06 2024-01-06 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-10 2024-01-10 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24011304

เดินทางวันที่ 13 ม.ค. 2567 - 17 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-13 2024-01-13 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-17 2024-01-17 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24011504

เดินทางวันที่ 15 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-15 2024-01-15 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-19 2024-01-19 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24012004

เดินทางวันที่ 20 ม.ค. 2567 - 24 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-20 2024-01-20 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-24 2024-01-24 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24012204

เดินทางวันที่ 22 ม.ค. 2567 - 26 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-22 2024-01-22 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-26 2024-01-26 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24012704

เดินทางวันที่ 27 ม.ค. 2567 - 31 ม.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-27 2024-01-27 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-01-31 2024-01-31 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24012804

เดินทางวันที่ 28 ม.ค. 2567 - 01 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-01-28 2024-01-28 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-02-01 2024-02-01 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24021104

เดินทางวันที่ 11 ก.พ. 2567 - 15 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-02-11 2024-02-11 02:05 - 17:50 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-02-15 2024-02-15 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24021204

เดินทางวันที่ 12 ก.พ. 2567 - 16 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-02-12 2024-02-12 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-02-16 2024-02-16 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24021804

เดินทางวันที่ 18 ก.พ. 2567 - 22 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-02-18 2024-02-18 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-02-22 2024-02-22 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24021904

เดินทางวันที่ 19 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-02-19 2024-02-19 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-02-23 2024-02-23 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24022504

เดินทางวันที่ 25 ก.พ. 2567 - 29 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-02-25 2024-02-25 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-02-29 2024-02-29 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24022604

เดินทางวันที่ 26 ก.พ. 2567 - 01 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-02-26 2024-02-26 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-03-01 2024-03-01 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24030304

เดินทางวันที่ 03 มี.ค. 2567 - 07 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-03-03 2024-03-03 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-03-07 2024-03-07 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24030404

เดินทางวันที่ 04 มี.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-03-04 2024-03-04 02:05 - 10;40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-03-08 2024-03-08 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24031104

เดินทางวันที่ 11 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-03-11 2024-03-11 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-03-15 2024-03-15 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24031204

เดินทางวันที่ 12 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-03-12 2024-03-12 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-03-16 2024-03-16 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24031804

เดินทางวันที่ 18 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-03-18 2024-03-18 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-03-22 2024-03-22 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621

BTCTSXJ24032404

เดินทางวันที่ 24 มี.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - CTS 2024-03-24 2024-03-24 02:05 - 10:40 avatar-img XJ620
CTS - BKK 2024-03-28 2024-03-28 11:55 - 17:50 avatar-img XJ621
รหัสทัวร์ : KWHDBT-CTS04_XJ