พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • ตลาดลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone • นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน • เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน • เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน • เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์
 • : 022748666

มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Siberia Airlines (S7)

รหัสทัวร์
: KWHDBT-IKT22_S7
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: S7 Airlines
ระยะเวลา
เส้นทาง
: อีร์คุตสค์

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • ตลาดลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone • นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน • เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน • เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน • เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์
BKK
- -
IKT
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
IKT
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
BTIKTS725013022
30 ม.ค. 256804 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725013122
31 ม.ค. 256805 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725020322
03 ก.พ. 256808 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725020622
06 ก.พ. 256811 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725020722
07 ก.พ. 256812 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725020822
08 ก.พ. 256812 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725021022
10 ก.พ. 256815 ก.พ. 2568

72,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725021222
12 ก.พ. 256817 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725021322
13 ก.พ. 256818 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725021422
14 ก.พ. 256819 ก.พ. 2568

69,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725021922
19 ก.พ. 256825 ก.พ. 2568

72,999

ติดต่อเรา
BTIKTS725022022
20 ก.พ. 256825 ก.พ. 2568

72,999

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 08.30 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน S7 AIRLINES (S7) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  11.25 น.

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเอียร์คุตส์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S7 6308 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

  19.10 น.

  เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ISKUTSK ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศรัสเซียเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)

  จากนั้น

  นำท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่เมืองเอียคุตส์พักผ่อนตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  Courtyard Irkutsk City Center หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย เมืองเอียคุตย์ (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า (Listvyanka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่บนพื่นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น้ำอังคาร่า Angara River เป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นจุดระบายน้ำออกของทะเลสาบไบคาล
  ระหว่างทาง นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ (Taltsy Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล ทำให้น้ำท่วมชุมชนบางจุด จึงได้ย้ายบ้านเก่าและโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่แห่งนี้

  จากนั้น

  นำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการนั่งรถเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้หรือที่เรารู้จักกันว่าสุนัขลากเลื่อน(Dog Riding) ที่มีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1800 -1900 นักเดินทางและนักขุดทองกว่าหมื่นคน พากันบินไปยังขั้วโลกเหนือเพื่อทำการขุดหาทอง แต่การเดินทางมีความยากลำบากทั้งสภาพอากาศที่หนาวเหน็บเป็นอย่างมาก จึงได้มีการนำสุนัขลากเลื่อน มาใช้ในการเดินทาง รวมถึงส่งจดหมาย และส่งข่าวสารถึงกัน (ใช้เวลานั่งสุนัขลากเลื่อนประมาณ 10-15 นาที)

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  จากนั้น

  นำท่านสู่ ตลาดลิสต์เวียนก้า (Listvyanka Market) เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อของชาวรัสเซียรวบรวมสินค้าที่ทำจากปลาไว้มากมาย รวมถึงของขายของคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ขนม ผลไม้ ของฝาก ของที่ระลึก ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

  จากนั้น

  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล(Baikal Museum) เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาลที่ประกอบไปด้วยพืช และ สัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ นั้นคือ “แมวน้ำไบคาล” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาล

  จากนั้น

  นำท่านขึ้นกระเช้าแบบห้อยขา CHAIR LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE และบนยอดเขาแห่งนี้จะเป็นจุดเล่นสกียอดนิยมและเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงาม ด้านบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนาในช่วงฤดูหนาว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางจะเป็นลักษณะคล้ายกับ เคเบิ้ลคาร์แต่เป็นแบบเปิด โดยการนั่งห้อยขา และไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีความสูงจากน้ำทะเลถึง 755 เมตร ด้วยกัน

  ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก

  Legenda baikala Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองลิสต์เวียนก้า (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) **หมายเหตุ เนื่องจากจะต้องใช้รถจี๊ป UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอลค์ฮอนในวันต่อไป กรุณาจัดเตียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็ก สำหรับ 2 คืน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น

  นำท่าน นั่งเรือ Khivus ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก ที่วิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็ง ท่านจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบและพร้อมกับแวะชมเส้นทางเดินรถไฟเซอร์คัม ไบคาล นับเป็นตัวเลือกที่เหมือนเป็นไฮไลท์ของไซบีเรีย โดยเราจะใช้เวลาล่องเรือประมาณ 3 ชั่วโมง

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  จากนั้น

  ถึงเกาะโอลค์ฮอน รถจะจอดบริเวณท่าเรือ(Ice Ferry) และเรือไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากทะเลสาบจะเป็นน้ำแข็ง ให้ท่านได้นั่งรถจี๊บ UAZ เพื่อเดินทางเข้าสู่โอลค์ฮอน เป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ๆ มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80-250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้

  ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก

  Kemping Olkhon Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย เกาะโอลค์ฮอน (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น

  นำท่านเดินทางสู่ Kharantsy เมืองคูชีร์ (Khuzir) เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค์ฮอนเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทะเลสาบไบคาล เพื่อเยี่ยมชมโขดหินสามพี่น้อง(Cape Three Brothers) และ แหลมโคบอย(Cape Khoboy) ในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาถ่ายรูปผลึกน้ำแข็งที่สุดแสนจะงดงามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หากท่านต้องการที่จะถ่ายรูปสวยแปลกตาในถ้ำน้ำแข็งต่างๆ อาจจะต้องพยายามหาซอกหาหลืบเข้าไปถ่ายรูป แล้วแต่ว่าช่วงทีไปจะได้เจอผลึกน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นนั้นมีมุมไหนบ้างที่เห็นแล้วถ่ายรูปออกมาได้สวย และความงดงามของที่นี่จะเต็มไปด้วยผลึกน้ำแข็งห้อยย้อยลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยตามถ้ำ บวกกับแสงจากด้านนอกถ้ำทำให้ผลึกน้ำแข็งที่มองเห็นจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกัน

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  จากนั้น

  นำท่านเดินทางชมรอยแตกบลูไอซ์ (BLUE ICE) แผ่นน้ำแข็งใสๆ ที่แตกหักที่เกิดจากการขยายตัวของน้ำในทะเลสาบ สะท้อนแสงกับท้องฟ้า เป็นสีฟ้าสวยๆ ซึ่งมีหลายจุดภายในทะเลสาบ Baikal และท่านจะได้ชม กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก (Ice Hummocks)

  จากนั้น

  นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน SHAMAN ROCK ชาวBuryat จะเคารพนับถือธรรมชาติ เชื่อว่าภูเขาต้นไม้ทะเลสาบนั้นมีวิญญาณอยู่ หมู่บ้านKhuzhir นั้นมีบริเวณจุดที่คนนิยมเดินไปถ่ายภาพชื่อว่า Shaman Rock เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่ ตำนานเล่าว่าเทพผู้ดูแลทะเลสาบมีลูกสาว ลูกสาวจะหนีตามผู้ชายไป เทพเลยเขวี้ยงหินก้อนนี้มาขวางทางไว้ บริเวณ Shaman Rock นี้มีเสาที่ถูกผูกผ้าสีต่าง ๆ และเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใช้ตัดสินคดีความต่าง ๆ ที่นี่ โดยจะนำผู้ถูกกล่าวหามาตรึงทิ้งไว้บริเวณ Shaman Rock นี้ 1 คืน ถ้ามีชีวิตรอดผ่านสภาพอากาศอันโหดร้ายไปได้ ก็ถือว่าไม่มีความผิดในการถูกกล่าวหา

  ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พัก

  Kemping Olkhon Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย เกาะโอลค์ฮอน (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้เป็นส่วนหนึ่งของเกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย (Olkhon Island and Ogoy Island) ชมความงามของน้ำแข็งหินงอกหินย้อย(Ice Caves and Iccles)เป็นอีก 1 ไฮไลท์ที่เราไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงยังที่ทะเลสาบไบคาล

  จากนั้น

  นำท่านเดินทางไปยังเมืองเอียคุตส์(Irkutsk) เป็นถิ่นที่พักอาศัยในฤดูหนาวของพ่อค้าและเจ้าหน้าที่เก็บภาษีเมื่อกลางศตวรรษที่ 17 และกลายมาเป็นเมืองที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่ 18 ผู้เข้าร่วมชุมนมในกบฏธันวาคมเพื่อล้มล้างพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ต่างลี้ภัยไปยังประเทศไซบีเรียเป็นจำนวนมาก ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีประชากรมากกว่า 5 แสนคน และทะเลสาบไบคาลที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมงหากเดินทางโดยรถไฟ

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  จากนั้น

  นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์คาซาน (Kazan Cathedral) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ เดิมที่นี่เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ.1800 ได้ทำการสร้างใหม่ ปัจจุบันได้จัดเป็นอีกโบสถ์สำคัญแห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่มีความสวยงาม

  จากนั้น

  ผ่านชม เขื่อนของเมืองเอียคุตส์(Irkutak Embankment) และนำท่านเที่ยวชมเมือง เพื่อชมความงดงามของโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ร้านค้า มุมตึก สไตล์รัสเซีย นำท่านช้อปปิ้งที่ 130 QUARTER ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อปปิ้งและเป็นย่านของกินเลยก็ว่าได้

  ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

  ที่พัก

  Cortyard Irkutsk City Center Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานรัสเซีย เอียคุตส์ (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเอียร์คุตส์เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  10.10 น.

  ออกเดินทางจากเอียคุตส์สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ S7 6309 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  15.30 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
ㆍ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรีอยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
ㆍ กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : จอยกรุ๊ป
ㆍ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
ㆍ ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
ㆍ ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : ตัดกรุ๊ป
ㆍ ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ㆍ ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ㆍ ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย
ㆍ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรีอเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
ㆍ ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
ㆍ กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

อาหาร
อาหารที่ประเทศรัสเชีย ทางทัวร์จะจัดเป็นอาหารท้องถิ่น และอาหารยุโรปสไตล์แบบฟิวชั่นซึ่งรสชาติจะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ

โรงแรมที่พัก
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 S9l) ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าพักเดี๋ยวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี  เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมซึ่งไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกค้าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขของห้องพักดังกล่าว**

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละโรงแรม และส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการนำเตี๋ยงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่รับรองเรื่องห้องให้ เนื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล็อกห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว และระดับมาตรฐานดาวเป็นการจัดมาตรฐานของประเทศรัสเซียเท่านั้น

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

เงื่อนไขอื่น ๆ
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
-กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบส่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
-กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
-กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า - ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่นรับทราบและยอมรับในงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ㆍบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
ㆍหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
ㆍ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
ㆍกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ㆍ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์
ㆍทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
ㆍทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
ㆍกรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ㆍตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามรถนำมาเลื่อนวันหรีอคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่น้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
ㆍเมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรีอชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
ㆍ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรีอผ่านตัวแทนในประเทศหรีอต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรีอค่าทัวร์ทั้งหมด
ㆍในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ㆍกรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ㆍกรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ㆍภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

หมายเหตุ หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทุกครั้ง

อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการรวม
-ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-เอียคุตส์-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 AIRLINESเป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
-ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
-ค่าระวางน้ำหนักกระเป้าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป้าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 10 กก.ต่อ 1 ใบ
-ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
-มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
-ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
-ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ รัสเยมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่าน
-ค่าบริการพนักงานยกกระเป้าทุกสถานที่

BTIKTS725013022

เดินทางวันที่ 30 ม.ค. 2568 - 04 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-01-30 2025-01-30 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-04 2025-02-04 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725013122

เดินทางวันที่ 31 ม.ค. 2568 - 05 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-01-31 2025-01-31 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-05 2025-02-05 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725020322

เดินทางวันที่ 03 ก.พ. 2568 - 08 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-03 2025-02-03 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-08 2025-02-08 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725020622

เดินทางวันที่ 06 ก.พ. 2568 - 11 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-06 2025-02-06 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-11 2025-02-11 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725020722

เดินทางวันที่ 07 ก.พ. 2568 - 12 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-07 2025-02-07 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-12 2025-02-12 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725020822

เดินทางวันที่ 08 ก.พ. 2568 - 12 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-08 2025-02-08 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-13 2025-02-13 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725021022

เดินทางวันที่ 10 ก.พ. 2568 - 15 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-10 2025-02-10 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-15 2025-02-15 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725021222

เดินทางวันที่ 12 ก.พ. 2568 - 17 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-12 2025-02-12 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-17 2025-02-17 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725021322

เดินทางวันที่ 13 ก.พ. 2568 - 18 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-13 2025-02-13 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-18 1970-01-01 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725021422

เดินทางวันที่ 14 ก.พ. 2568 - 19 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-14 2025-02-14 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-19 2025-02-19 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725021922

เดินทางวันที่ 19 ก.พ. 2568 - 25 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-19 2025-02-19 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-25 2025-02-25 1010 - 1530 avatar-img S76309

BTIKTS725022022

เดินทางวันที่ 20 ก.พ. 2568 - 25 ก.พ. 2568
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - IKT 2025-02-20 2025-02-20 1125 - 1910 avatar-img S76308
IKT - BKK 2025-02-25 2025-02-25 1010 - 1530 avatar-img S76309
รหัสทัวร์ : KWHDBT-IKT22_S7